ทุกคนมีศักยภาพที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
เพื่อกลุ่ม องค์กร ชุมชน และสังคม
หากได้รับโอกาส และมีทักษะที่เหมาะสม

ทีมงาน

ทีมเพื่อนกระบวนกร

ศิริวัฒน์ คันทารส

วิทยากรกระบวนการด้านการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

อภิชาติ ลือสกล

วิทยากรกระบวนการด้านการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาเยาวชน

คทาวุธ แวงชัยภูมิ

วิทยากรกระบวนการด้านการศึกษาและการเรียนรู้

พันธกานต์ อินต๊ะมูล

นักวิจัย วิทยากรกระบวนการด้านการจัดการอาสาสมัครและการจัดการความรู้

ลัดดา วิไลศรี

นักวิจัย นักวิจัย วิทยากรกระบวนการด้านกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเยาวชน

รัตนติกา เพชรทองมา

นักวิจัย วิทยากรกระบวนการด้านกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและการศึกษา

วิกรม เสือดี

วิทยากรกระบวนการด้านความปลอดภัยทางถนนและการพัฒนาเยาวชน

สงัด องอาจ

วิทยากรกระบวนการด้านกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ผ่านศิลปะ

อุทิศ ดวงผาสุข

นักวิจัย วิทยากรกระบวนการด้านกิจกรรมการพัฒนาองค์กรและการสร้างเสริมสุขภาพ

วลัยพร วังคะฮาด

นักวิจัย วิทยากรกระบวนการด้านงานเขียนและการสื่อสาร

วีระพงษ์ มาฉะกาด

วิทยากรกระบวนการด้านกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม

จีระภา มูลคำมี

วิทยากรกระบวนการด้านกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม

ฉวีวรรณ ขวัญสุข

วิทยากรกระบวนการด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชน

ศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น

ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมการออกแบบเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์

นิคม นามเขต

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกระบวนการพัฒนาสติ สมาธิและการภาวนา

ไพลิน กล้าจริง

ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเยาวชน

ชลธี เลาหกรรณวนิช

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์กู้ภัย การดำน้ำและการช่วยเหลือชีวิตคนจมน้ำ

พลเสฏฐ์ เลาหกรรณวนิช

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของคุณร่วมกับเรา