ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม

ส่งต่อสู่สังคม

บริษัท เพื่อนกระบวนกร จำกัด

นอกจากเพื่อนกระบวนกรจะออกแบบการเรียนรู้ให้กับองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ แล้วการเดินทางไปจัดกิจกรรม ให้กับทุกท่านถือเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ กับองค์กรต่าง ๆ กับผู้คนที่หลากหลาย และนำบทเรียน ประสบการณ์เหล่านั้น พรอมกับเงินสนับสนุนที่ได้จากทุกกิจกรรม มาสร้างสรรค์และพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ ให้กับชุมชน หรือองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม เช่น กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ เพื่อเติมเต็มโอกาสในการเรียนรู้ เสริมทักษะ ให้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป