การสำรวจข้อมูลและวิจัย

BCI_๑๗๑๒๐๒_0041

การสำรวจข้อมูลและวิจัย

ร่วมออกแบบและจัดเก็บข้อมูล สำรวจ ตลอดจนการศึกษาวิจัย และการจัดเวที Focus Group เวทีรับคืนข้อมูล รับฟังความคิดเห็น ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เกี่ยวข้อง