การถอดบทเรียนและการวางแผนองค์กร

การถอดบทเรียนและการวางแผนองค์กร

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่เป็นการเรียนรุ้และการเปลี่ยนแปลงคนทำงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชนและสังคม ที่เน้นการเสริมพลังการทำงาน และนำไปสู่การออกแบบงานในระยะต่อไป
19787505_1645904115422492_2373305897693560651_o