ให้คำปรึกษา

22491820_10214120085537379_5801536302393043941_n

ให้คำปรึกษา

การสนับสนุนและให้คำปรึกษา สำหรับโครงการระยะยาวที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบโครงการตามภารกิจองค์กรและประเด็นทางสังคม การจัดกระบวนการเรียนรู้และการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพทีมงานและกลุ่มเป้าหมาย การติดตามสนับสนุน และการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ