Empower & KM ครั้งที่ 1 พระราม 4 โมเดล เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

เกี่ยวกับโครงการ

ทีมงานเพื่อนกระบวนกร ได้ร่วมออกแบบและจัดกิจกรรม Empower & KM ครั้งที่ 1 การเสริมสร้างการทำงานอย่างมีความสุข สนุกและมีพลังกับกระบวนการทำงานเป็นทีมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนพระราม4 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ฯ

โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างความร่วมมือในการทำงานของ Stakeholder เป็นกลุ่มที่หลากหลาย โดยเฉพาะ Key Person หลัก ได้แก่ ตำรวจจราจรบนถนนพระราม 4 มุ่งเน้นให้กระบวนการมีส่วนร่วมที่ทำให้ตำรวจมีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของโครงการนี้น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จ (success) ของโครงการ และจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมาสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ตำรวจจราจรได้มาทำงานร่วมกัน มีการจัดกระบวนการร่วมกัน โดยให้มีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความไว้วางใจกัน มีความรู้สึกว่าปัญหาการจราจรบนถนนพระราม 4 นี้ เป็นปัญหาร่วม ซึ่งอยากให้มีเป้าหมายอันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการร่วมกัน โดยมีตำรวจจราจรที่มาจาก 6 สน. ได้แก่ สน.ปทุมวัน สน.ทุ่งมหาเมฆ สน.ท่าเรือ สน.ทองหล่อ สน.คลองตัน และสน.พระโขนง ซึ่งเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สน. ละ 4-5 คน รวมกับนักวิจัยประมาณ 15 คน จะได้ร่วมกันทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร โดยอาศัยยุทธศาสตร์ข้อมูล เพื่อบริหารจัดการจราจรบนโครงข่ายถนนพระราม 4 ทั้งนี้ในระยะยาวมีความคาดหวังให้เป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความยั่งยืนและมีการขยายเครือข่ายมากขึ้นจากผู้ที่สนใจที่มาจาก สน. ข้างเคียง

กระบวนการมุ่งเน้นการทำความรู้จักกันระหว่าง Stakeholder ให้มองเห็นกันมากกว่าเรื่องงานด้วยกิจกรรมที่พาไปเห็น มุมมอง วิธีคิด ทัศนคติ และประสบการณ์ของแต่ละคนผ่านกิจกรรมที่เน้นการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่แห่งความไว้วางใจ ระหว่างกัน นอกจากนั้นยังใช้กิจกรรมผ่านประสบการณ์ เพื่อให้เห็นถึงปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลจต่อการทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข และนำไปสู่การร่วมเสนอแนะแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมในครั้งนี้เราเริ่มรู้จักกันมากขึ้น ทางตำรวจอาจมีการโยกย้าย แต่คนหลักๆที่มาในวันนี้ จะเป็นตัวแทนหลักในการที่จะขับเคลื่อนพระรามสี่โมเดลต่อ ทางตำรวจมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการและจะให้การสนับสนุน และในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็จะต้องทำงานเป็นทีม มีการสื่อสาร และรู้หน้าที่ของตัวเอง เชื่อว่าจะทำให้สำเร็จได้ด้วยดี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

โครงการพระราม 4 โมเดล เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งหน่วยงานภาคีได้ร่วมลงนามไปเมื่อเดือนตุลาคมปี 2561 ที่ผ่านมา โดยริเริ่มขึ้นเพื่อมุ่งศึกษาและทดลองนำเอาบิ๊กดาต้าจากฐานข้อมูลเชิงลึก เทคโนโลยีอันทันสมัยและองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา มาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนและบูรณาการต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาด้านการจราจรและคมนาคมขนส่ง

โดยโครงการพระราม 4 โมเดล มุ่งเน้นการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลและมีความหลากหลายจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาคีทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล GPS ของรถที่ให้บริการการเดินทางผ่านแอปพลิเคชันของแกร็บ รวมถึงขนส่งสาธารณะประเภทอื่นๆ จากกระทรวงคมนาคม ภาพจากกล้อง CCTV และข้อมูลสภาพการจราจรจากกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสถิติด้านอุบัติภัยจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นต้น โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างระบบ AI และ Machine Learning ผนวกกับการนำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและการสัญจรมาบูรณาการ ทำให้ทราบถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดของปัญหาด้านการจราจรในปัจจุบัน สามารถคาดการณ์ถึงแนวโน้มและรูปแบบของการจราจรในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบและวางแผนระบบการจัดการจราจร การพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง รวมไปถึงการปรับปรุงการวางผังเมืองให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

Share