คืนสู่เหย้า ต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน

เกี่ยวกับโครงการ

ทีมเพื่อนกระบวนกร ได้กลับไปพบน้อง ๆ ต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน อีกครั้งในการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมคืนสู่เหย้า ต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน  ภายใต้โครงการ เครือข่ายต้นกล้า อบจ. จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ พิชชาพร เฮ้าส์ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอนทุกรุ่น ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดความรัก / สายสัมพันธ์ / ความปรารถนาดีต่อกัน / ความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด เกิดพลังของเยาวชนที่จะช่วยกันดูแลพัฒนาท้องถิ่นของตน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่-น้อง ต้นกล้า อบจ. โดยจัดให้มีกิจกรรมการเสวนา เรื่อง คุณค่าของการเป็นจิตอาสา ต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน และกิจกรรมจิตอาสา กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย พรวนดิน รดน้ำ ต้นรวงผึ้ง บริเวณเส้นทางสาธารณะร่วมกับประชาชนในชุมชุมบ้านผาบ่อง

15-16 พฤศจิกายน 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Share