ทุกคนมีศักยภาพที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
เพื่อกลุ่ม องค์กร ชุมชน และสังคม
หากได้รับโอกาส และมีทักษะที่เหมาะสม

เราคือใคร

บริษัท เพื่อนกระบวนกร จำกัด

กลุ่มเพื่อนกระบวนการ เป็นการรวมตัวกันของวิทยากรกระบวนการ ที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรเอกชนด้านการพัฒนาสังคม และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (สกว.) และได้ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันจากเสมสิกขาลัย แล้วนำมากลับมาปรับ/ประยุกต์กับการทำงานในประเด็นทางสังคมที่แตกต่างหลากหลาย เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเยาวชน งานอาสาสมัคร ความปลอดภัยบนท้องถนน ฯลฯ โดยเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ “คน” ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนงาน ทั้งนี้บนความเชื่อที่ว่า “ทุกคนมีศักยภาพที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อกลุ่ม องค์กร ชุมชน และสังคม หากได้รับโอกาส และมีทักษะที่เหมาะสม”

จัดกระบวนการ & ฝึกอบรม

การจัดกระบวนการเรียนรู้และฝึกอบรม เราออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายขององค์กร ทั้งในประเด็นการพัฒนาศักยภาพทีมงาน
ทักษะเครื่องมือในการทำงานร่วมกันอย่าง มีส่วนร่วม จนถึงทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนที่สร้างการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้คำปรึกษา

การสนับสนุนและให้คำปรึกษา สำหรับโครงการระยะยาวที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบโครงการตามภารกิจองค์กรและประเด็นทางสังคม การจัดกระบวนการเรียนรู้และการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพทีมงานและกลุ่มเป้าหมาย การติดตามสนับสนุน และการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ

การถอดบทเรียนและการวางแผนองค์กร

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่เป็นการเรียนรุ้และการเปลี่ยนแปลงคนทำงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชนและสังคม ที่เน้นการเสริมพลังการทำงาน และนำไปสู่การออกแบบงานในระยะต่อไป

การพัฒนาโครงการและการบริหารจัดการโครงการ

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาพัฒนาองค์กร และชุมชน บนฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้โครงการที่มีประสิทธิภาพและความยั่งยืน

ออกแบบและกิจกรรมเรียนรู้ดูงาน

การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อศึกษาดูงานพื้นที่ ชุมชนหน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา และสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้และการพักผ่อนที่เชื่อมโยงกัน ทั้งในและต่างประเทศ

ออกแบบและจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

บริการออกแบบโปรแกรม และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

บริการจัดการประชุมสัมมนาและงานเทศกาล

รับออกแบบ ประสานงาน และจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา งานเทศกาล ที่ให้ความสำคัญทั้งเนื้อหากระบวนการเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้

การสำรวจข้อมูลและวิจัย

ร่วมออกแบบและจัดเก็บข้อมูล สำรวจ ตลอดจนการศึกษาวิจัย และการจัดเวที Focus Group เวทีรับคืนข้อมูล รับฟังความคิดเห็น ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เกี่ยวข้อง

การสร้างสรรค์

กระบวนการเรียนรู้

1
วิเคราะห์ปัญหา/กลุ่มเป้าหมาย
สาเหตุสำคัญและผลกระทบ การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
2
ความเชี่ยวชาญขององค์กร
ธรรมชาติและการดำเนินการภายในองค์กร
3
ออกแบบกระบวนการ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาโครงการและติดตามสนับสนุนโครงการ

ผู้คนพูดถึงเรา

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของคุณร่วมกับเรา