LandArt ครั้งที่ 5

LandArt ครั้งที่ 5

หนาวนี้ ไปนอนดูดาว ฟังดนตรี เสพย์กวี คลุกคลีกับศิลปิน สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มีทั้งสาระและการเรียนรู้ ด้วยกัน

สองปีมีครั้งกับกิจกรรมดีๆและสร้างสรรค์นอนเต้นท์กลางทุ่งนา รับลมหนาว.ทานข้าวใหม่ปลามัน

สวนนิเวศเกษตรศิลป์ เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เกษตร กับเด็กเยาวชนในชุมชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2555 นถึงปัจจุบัน  ในแต่ละปี จะมีการ Work Shop เรื่องกระบวนการสร้างงานศิลปะในหลายแขนง เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ(วาดเส้น เล่นสี) เสริมสร้างจินตนาการ งานศิลปะอย่างมีอิสระและถูกวิธี รู้จักแก้ไขปัญหาและตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว จำเป็นต้องสร้ากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทำความเข้าใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์ชุมชนและวิถีชุมชนโครงกาสร้างสรรค์งานศิลป์รักษ์สิ่งแวดล้อม”  หรือที่เรียกกันว่างาน Land Arts ซึ่งถือวาเป็นกิจกรรมประจำปีของสวนนิเวศเกษตรศิลป์

  กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์รักษ์สิ่งแวดล้อม (Land Art) ครั้งที่ 5 ตอนวาดเส้น เล่นสี  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ  สวนนิเวศเกษตรศิลป์  โดยมีกิจกรรมดังนี้

ช่วงกลางวัน

  • สร้างสรรค์งานศิลปะวาดเส้น เล่นสี โดยอาจารย์เจษฎา  คงสมมาศ ศิลปินอิสระ
  • เปิดตลาดสองวัย โดยเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งอำเภอลำดวน
  • ครูอาสาสอนช่วยเหลือชีวิตTeach for life

ช่วงค่ำ

  • แค้มป์ไฟดนตรียินกวีและผองเพื่อน

**สร้างสรรค์งานศิลป์รักษ์สิ่งแวดล้อม# (LandArt 5)***

สนใจเข้าร่วมงาน

– ลงทะเบียน300 บาท เรียนรู้ได้ตลอดงาน
– ลงทะเบียน500 บาท เรียนรู้ได้ตลอดงานพร้อมเสื้อยินกวีหนึ่งตัวทันที

ติดต่อสอบถาม 094-2899834 คุณหยา

________________________________________________________________

โครงการสร้างสรรค์งานศิลป์รักษ์สิ่งแวดล้อม (Land Art)ครั้งที่ 5

ตอน ศิลปะวาดเส้น เล่นสี

1. หลักการและเหตุผล

สวนนิเวศเกษตรศิลป์ ก่อเกิดขึ้นเมื่อปี 2555 จนถึงปัจจุบัน จากการทำงานและพบสถานการณ์ปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะ ในกลุ่มเด็กเยาวชน อาทิเช่น การตั้งครรภ์ไม่พร้อม  เด็กติดมือถือ  ติดยาเสพติด หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้ปกครองบางคนไม่เข้าใจการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างเข้าใจยังไม่ทั่วถึงซึ่งหน่วยงานท้องถิ่น ทั้ง  รพ.สต.  อปท.  โรงเรียน  หน่วยงานภาคประชาสังคม ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ทั้งเรื่องเพศศึกษา การป้องกันและการดูแลตนเอง  ทักษะชีวิต  กิจกรรมค่ายครอบครัว และการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์  การมีกลุ่มเพื่อนไว้ปรึกาหารือ ต่างๆ  ส่งผลให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศและมีทักษะชีวิตในการดูแลปกป้องตนเองเพิ่มมากขึ้น เช่นพ่อแม่ผู้ปกครองมีความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกหลานเพิ่มขึ้น มีความร่วมมือกับโรงเรียนและหน่วยงานในการดูแลลูกหลานเพิ่มขึ้น  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการร่วมมือกันในการป้องกัน ลดจุดเสี่ยง สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กเยาวชนมีพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกัน แนวทางในการดำเนินงานต่อไป จึงมีการทำกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา เรื่องอาชีพฝึกทักษะชีวิต วิธีคิด ปรับทัศนคติในทางบวก การบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  ให้คำปรึกษา  ส่งต่อเคส และการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชนมีการทำกิจกรรมร่วมกันริเริ่มความคิดใหม่ๆ สร้างความเข้าใจในครอบครัวและชุมชนในการดูแลร่วมกัน

สวนนิเวศเกษตรศิลป์ จึงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ทำเรื่องพื้นที่สร้างสรรค์ โดยการนำเอา ศิลปะ ดนตรี  บทกวี ธรรมชาติ มาเป็นกิจกรรมเรียนรู้ ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ทางด้านศิลปะหลากหลายแขนง  มาพัฒนาเสริมสร้างจินตนาการ ในสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีอิสระ เริ่มต้นเราใช้ สโลแกนว่า “ศิลปะกินได้”(เกษตร) การใช้ศิลปะเป็นสื่อนำการเรียนรู้ทำให้ได้ใช้ทั้งร่างกาย พลังจินตนาการ รวมถึงความรู้สึกที่อยู่ลึกของจิตใจมาผสมผสาน จนสามารถปลดปล่อยศักยภาพภายในออกมาหากมีการเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ ทำความเข้าใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศน์ชุมชนและวิถีชุมชน จะนำไปสู่ความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น  รักท้องถิ่นบ้านเกิด รักสังคมและรักประเทศชาติต่อไป

ในปี 2562 จึงได้สร้างกลุ่มเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งอำเภอลำดวนขึ้นมาเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานพื้นที่สร้างสรรและทำตลาดสองวัย ร่วมกันต่อไปอย่างต่อเนื่อ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่  
2.2 เพื่อให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ที่มีความหลากหลายและปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนในชุมชน
2.3 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านศิลปะ  ดนตรี  บทกวี ธรรมชาติ เกษตร ที่มีการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เกิดความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศชุมชนและวิถีชุมชน
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งอำเภอลำดวน
3.2 เครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
3.3 เด็กและเยาวชน ในจังหวัดสุรินทร์
3.4 ผู้ที่มีความสนใจในงานศิลปะและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
4. รูปแบบกิจกรรม
4.1 กิจกรรมเปิดตลาดสองวัย/เวทีวัฒนธรรม(กันตรึม) โดยเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งอำเภอลำดวน
4.2 กิจกรรมเรียนรู้สร้างสรรค์งานศิลปะ วาดเส้น เล่นสี โดย อาจารย์เจษฎา  คงสมมาศ ศิลปินอิสระ
4.3 กิจกรรมครูอาสาช่วยเหลือชีวิต Teach for life (CPR)  จากโรงพยาบาลกรุงเทพฯ
4.4 กิจกรรมเรียนรู้หุ่นเงาใบไม้
4.5 กิจกรรมเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์ จากเศษผ้าเหลือใช้
4.6 กิจกรรมเรียนรู้อินเดียแดง
4.7 กิจกรรมภาคค่ำ แค้มป์ไฟดนตรี ยินกวีและผองเพื่อน
4.8 กิจกรรมผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
5. งบประมาณดำเนินการ  
จากการระดมทุนจากเครือข่ายและการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
6. ผู้ให้การสนับสนุน
6.1 ยินกวี
6.2 ร้านกรอบไม้ เฟรมแอนด์ดีไซน์สุรินทร์
6.3 ค่ายจิระนนท์แคมป์แอนด์ลอดจ์  อ.จอมพระ
6.4 อิ้งติ้งทีม กรุงเทพฯ
6.5 สหายแค้มป์/ ทีม  Human Power (อินเดียแดง)
6.6 ร้านน้ำดื่มพระจันทร์
6.7 ร้านสะเร็นสปา  
6.8 ร้านกาบเชิงนานาพรรณ
6.9 ร้านอาหารท่าโป๊ะริมปิง  จังหวัดกำแพงเพชร
6.10 กลุ่มเพื่อนกระบวนกร
6.11 ทีม Teach for life (CPR)  จากโรงพยาบาลกรุงเทพฯ
6.12 กลุ่มเครือข่ายเยาวชน Young Me D  จังหวัดอุบลราชธานี
6.13 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสุรินทร์
6.14 เครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
6.15 เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งอำเภอลำดวน
6.16 โรงเรียนบ้านโชกใต้
6.17 กลุ่มเครือข่ายตลาดสองวัย
6.18 สวนนิเวศเกษตรศิลป์
7. ระยะเวลาดำเนินงานและสถานที่

วันที่ 7-8 ธันวาคม  2562

ณ  สวนนิเวศเกษตรศิลป์ คุ้มสะแง  บ้านโชกใต้  ต.อู่โลก  อ.ลำดวน  จ.สุรินทร์

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
8.2 มีพื้นที่สร้างสรรค์ที่หลากหลายและปลอดภัย
8.3 มีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านศิลปะ  ดนตรี  บทกวี ธรรมชาติ เกษตร ที่มีการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เกิดความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศชุมชนและวิถีชุมชน

                                        

กำหนดการ

รงการสร้างสรรค์งานศิลป์ รักษ์สิ่งแวดล้อม(Land Art)ครั้งที่5

ตอน ศิลปะวาดเส้น เล่นสี

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม  2562

 08.00 น.  ลงทะเบียน

 09.00 น. เปิดงานตลาดสองวัย / เวทีวัฒนธรรม(กันตรึม)/วงเสวนา

11.00  .  กิจกรรม Work Shop ฐานเรียนรู้

​​                   1. ฐานเรียนรู้ศิลปะ วาดเส้น เล่นสี โดย คุณเจษฎา  คงสมมาศ ศิลปินอิสระ

​​                    2. ฐานครูอาสาช่วยเหลือชีวิต Teach for life (CPR)  จากโรงพยาบาลกรุงเทพฯ

​​                    3. ฐานเรียนรู้หุ่นเงาใบไม้

                    4. ฐานเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์ จากเศษผ้าเหลือใช้

                     5. ฐานอินเดียแดง

12.0 น.​​รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวห่อ)

13.00  .กิจกรรม Work Shop ทั้ง 5 ฐานต่อ

16.00  . นำเสนอผลงาน จัดแสดงงานศิลปะ

17.00  .  แคมป์ไฟดนตรี ยินกวีและผองเพื่อน ตอน แลนด์อาร์ตแผ่นดินนี้มีความงาม และโชว์จาก ทีม  Human Power (อินเดียแดง)

(หมายเหตุ  กิจกรรมตอนกลางคืนมีการเก็บบัตรเข้าร่วมงานด้วยนะคะเพื่อระดมทุนในการจัดงานและทำกิจกรรมตลาดสองวัยต่อไป)

24.00 น.             ปิดงานกิจกรรมกลางคืน

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562

08.00 .             รับประทานอาหารเช้า

 09.00 .             ทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ (โดยหยามัดย้อม)

                           สรุปกิจกรรม  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

       

       

Leave A Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น